Zakres usług świadczonych przez Kancelarię Adwokacką

Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo rodzinne i osobowe – w szczególności sprawy o rozwód, separację, alimenty, sprawy opiekuńcze dotyczące władzy rodzicielskiej tj. o przyznanie, powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, sprawy o kontakty z dzieckiem, o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o zaspokajanie potrzeb rodziny, o ustalenie pochodzenia dziecka, o zaprzeczenie pochodzenia dziecka, sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie itp.;
 • prawo cywilne - sprawy o zapłatę, o odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdę, o ochronę dóbr osobistych, analiza i sporządzanie umów, wszelkie sprawy związane z wykonaniem, niewykonaniem, nienależytym wykonaniem umów i zobowiązań jak również sprawy gospodarcze;
 • sprawy z zakresu prawa spółdzielczego, w tym prawa spółdzielni mieszkaniowych oraz problemy prawne dotyczące wspólnot mieszkaniowych. Na szczególną uwagę zasługuje problematyka wzajemnych powiązań spółdzielni mieszkaniowej i tworzących się z jej zasobów wspólnot mieszkaniowych, wzajemna relacja tych dwóch podmiotów jest skomplikowana zarówno pod względem faktycznym jak i prawnym. Pojawiające się problemy wzajemnych rozliczeń spółdzielni mieszkaniowej z nowoutworzoną wspólnotą mieszkaniową jak również rozliczeń spółdzielni mieszkaniowej z właścicielami lokali, tworzących wspólnotę mieszkaniową są nowością w tej dziedzinie, wymagającą zarówno znajomości przepisów prawa jak również doświadczenia w sprawach tego typu. Istniejące obecnie dwie ustawy  - ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali i ich wzajemne relacje, powodują, że bez pomocy prawnika znającego powyższe zagadnienia niekiedy trudno jest ustalić, którą z obowiązujących norm prawnych należy zastosować w danym stanie faktycznym sprawy.
 • prawo karne (obrona w postępowaniu przygotowawczym – dochodzenie i śledztwo oraz sądowym, obrona w postępowaniu karnym wykonawczym, reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym, sporządzanie pism procesowych, w tym odpowiedzi na akt oskarżenia, prywatne akty oskarżenia, subsydiarne akty oskarżenia, powództwa cywilne - w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa);
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające (m.in. reprezentowanie wierzycieli jak również dłużników w postępowaniu egzekucyjnym, windykacja należności, powództwa przeciwegzekucyjne, skargi na czynności komornika, sprawy o przybicie i przysądzenie własności nieruchomości);
 • prawo spadkowe (m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, pomoc prawna w ustalaniu kręgu spadkobierców ustawowych, sporządzaniu testamentów, w tym w dokonywaniu zapisów i poleceń oraz przy wydziedziczaniu, kwestionowanie ważności testamentu, ustalanie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe, dochodzenie zachowku oraz roszczeń zapisobierców);
 • prawo obrotu nieruchomościami (m.in. sprawy z zakresu prawa własności, prowadzenie spraw o eksmisję oraz o naruszenie posiadania, prowadzenie spraw sądowych o stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie służebności w tym ustanowienie służebności drogi koniecznej, prowadzenie spraw sądowych o zniesienie współwłasności, uzgadnianie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym);
 • prawo pracy (sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne, opiniowanie umów o pracę, sprawy o wynagrodzenie za pracę, o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, o ekwiwalent pieniężny za urlop, o zapłatę odprawy, o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, o zadośćuczynienie pieniężne i odszkodowanie w przypadku mobbingu, o sprostowanie świadectwa pracy, o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy, o uchylenie kary porządkowej);
 • sporządzanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych.

Usługi adwokackie na rzecz klientów indywidualnych świadczone są w następujących formach:

 • udzielanie ustnych porad prawnych;
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych;
 • prowadzenie negocjacji i rokowań (np. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, w sporach z deweloperami, w pozostałych sporach sądowych);
 • pomoc prawna w pozasądowym rozwiązywaniu sporów;
 • reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego przed wszystkimi sądami powszechnym (w tym również rejestrowymi) i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • reprezentacja przed organami ścigania;
 • przygotowywanie pism, zarówno na etapie przedsądowym (np. wezwań do zapłaty), jak i pism procesowych, w tym środków zaskarżenia (apelacje, zażalenia, odwołania, skargi itd.).

 

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych

W ramach swojej działalności Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabeli Miechur oferuje szereg usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców m.in.

 • opiniowanie i sporządzanie umów,
 • porady i sporządzanie opinii prawnych,
 • zakładanie i obsługa prawna spółek,
 • prowadzenie spraw sądowych,
 • stała obsługa lub indywidualne zlecenia

W ramach współpracy z Kancelarią Adwokat Izabeli Miechur możliwe jest skorzystanie ze stałej i kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, polegającej na świadczeniu bieżącej pomocy prawnej. Wskazać należy, iż umowa o stałą obsługę prawną daje Klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej.